Obchodné podmienky

OBSAH

I.Všeobecné ustanovenia

II.Pojmy a ich význam

III.Objednávka a kúpna zmluva

IV. Cena tovaru a dodanie tovaru

V. Zodpovednosť predávajúceho za vady tovaru

VI. Odstúpenie od zmluvy

VII. Riešenie sporov

VIII. Osobné údaje zákazníka

IX. Záverečné ustanovenia

V. Prílohy (formulár odstúpenie od zmluvy)

 

Článok I

Všeobecné ustanovenia
1. Internetový obchod umiestnený na webovej stránke www.herbatica.sk prevádzkuje spoločnosť Herbatica, s. r. o., Komenského 4721/20, 921 01 Piešťany, IČO 50 176 374, DIČ: 2120 198 454, IČ DPH: SK 2120 198 454, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu v Trnave, Oddiel Sro, vložka číslo 37096/T (ďalej ako „predávajúci“).

2. Orgánom dozoru nad prevádzkovaním internetového obchodu je Slovenská obchodná inšpekcia, Inšpektorát SOI pre Trnavský kraj, Pekárska 23, 917 01  Trnava 1, Odbor výkonu dozoru.   

3. Predávajúci vydáva tieto obchodné podmienky (ďalej ako „OP““), ktoré upravujú vzájomné práva a povinnosti medzi kupujúcim a predávajúcim, ktoré vznikajú uzatvorením kúpnej zmluvy na diaľku (ďalej ako “zmluva“), výlučne prostredníctvom jedného alebo viacerých prostriedkov diaľkovej komunikácie, bez súčasnej fyzickej prítomnosti predávajúceho a kupujúceho využitím domény herbatica.sk.

4. Kupujúcim je fyzická osoba/spotrebiteľ, ktorá využíva internetový obchod pri kúpe tovaru na základe zmluvy uzavretej na diaľku, mimo prevádzkových priestorov predávajúceho podľa zákona č. 40/1964 Občianskeho zákonníka, v súlade so zákonom č. 102/2014 Z. z. o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru alebo poskytovaní služieb na základe zmluvy uzavretej mimo prevádzkových priestorov predávajúceho a o zmene a doplnení niektorých zákonov, v jeho aktuálne časovej verzii (ďalej ako “z. č. 102/2014”) a zákona č. 391/2015 Z. z. o alternatívnom riešení spotrebiteľských sporov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v jeho aktuálnej účinnej časovej verzii. 

5. Kupujúcim/spotrebiteľom  je aj právnická osoba, ktorá pri nákupe na diaľku použije IČO a/alebo DIČ, názov spoločnosti, názov organizácie, alebo svoje meno. Právne vzťahy medzi predávajúcim a kupujúcim právnickou osobou, ktoré nie sú upravené týmito OP, ani individuálnou zmluvou, sa riadia zákonom č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka v jeho aktuálnej účinnej časovej verzii.

6. Tieto OP poskytujú predávajúcemu predzmluvné informácie, v súlade s ustanovením § 3 ods. 1 z. č. 102/2014, predmetom ktorých je predaj a kúpa tovaru prostredníctvom internetového obchodu herbatica.sk. Kupujúci má možnosť v katalógu internetového obchodu, prečítať si informácie o tovare, podrobný popis tovaru, dodatočné parametre tovaru, jeho hlavné vlastnosti, vidí celkovú cenu tovaru vrátane dane z pridanej hodnoty (DPH), možnosti platenia za nákup tovaru, spôsoby prepravy kúpeného tovaru, cenu za prepravu, informáciu, kedy je preprava zdarma, dobu dodania kúpeného tovaru, ako aj informáciu o možnosti osobného odberu.

Má možnosť prečítať si vecné informácie o aktuálnych trendoch internetového obchodu. Verní zákazníci majú informáciu o podmienkach a výhodách členov Herbatica klub.

7. Kupujúci má možnosť kontaktovať predávajúceho prostredníctvom:

 • Zákazníckej linky tel.: +421 948 426 280 
 • e-mailovej adresy: ahoj@herbatica.sk
 • poštovej adresy: Komenského 4721/20, 922 01 Piešťany, alebo
 • webovej stránky: www.herbatica.sk

8. Právne vzťahy medzi predávajúcim a kupujúcim spotrebiteľom, predávajúcim a právnickou osobou výslovne neupravené týmito OP, sa riadia príslušnými ustanoveniami 

 • zákona. č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov v jeho aktuálnej účinnej časovej verzii (ďalej len „OZ.“), 
 • zákona. č. 102/2014, presne pomenovaný v bode 5. tohto Článku OP, dohľad nad jeho dodržiavaním vykonáva orgán štátnej správy na úseku verejného zdravotníctva nad ponukou a predajom potravín, Úrad verejného zdravotníctva SR nad ponukou a predajom kozmetických výrobkov, SOI nad ponukou a predajom výrobkov a poskytovaním služieb 

a súvisiacimi právnymi predpismi Slovenskej republiky, ktorými sú:

 • zákon č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník (ďalej ako „ObZ“),
 • zákon č. 22/2004 Z. z. o elektronickom obchode a o zmene a doplnení zákona č. 128/2002 Z. z. o štátnej kontrole vnútorného trhu vo veciach ochrany spotrebiteľa a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 284/2002 Z. z. ,
 • zákon č. 391/2015 Z. z. presne pomenovaný v bode 4. tohto Článku OP,
 • zákon 152/1995 Z. z. Zákon Národnej rady Slovenskej republiky o potravinách v jeho aktuálnej účinnej časovej verzii.

9. Orgánom štátnej kontroly vnútorného trhu vo veciach ochrany spotrebiteľa je Slovenská obchodná inšpekcia (SOI), ktorá je spolu s inými orgánmi štátnej správy od 1. 2. 2016 orgánom alternatívneho riešenia sporov podľa zákona č. 391/2015 Z. z.. SOI sa člení na Ústredný inšpektorát SOI so sídlom v Bratislave a inšpektoráty, tieto, ako aj ďalšie podrobné informácie nájdete na webovej stránke: https://www.soi.sk/.

10. Orgánom štátnej správy vo veciach úradnej kontroly potravín podľa zákona č. 152/1995 je Regionálny úrad verejného zdravotníctva SR so sídlom v Trnave pre územný obvod okresov Trnava, Hlohovec a Piešťany.

Článok II

Pojmy a ich význam
1. Predávajúci je súčasne prevádzkovateľom internetového obchodu www.herbatica.sk identifikovaný v bode 1 Článku I týchto OP. 

2. Potravinou v zmysle § 2 písm. a) zákona č. 152/1995, pomenovaný presne v bode 8. Článku I týchto OP, je látka alebo výrobok, ktoré sú spracované, čiastočne spracované alebo nespracované a sú určené na ľudskú spotrebu alebo pri ktorých sa odôvodnene predpokladá, že budú požité ľuďmi, vrátane nápojov, žuvačiek, všetkých látok vrátane pitnej vody, ktoré sú zámerne pridávané do potravín počas ich výroby, prípravy alebo úpravy, prídavných látok určených na predaj spotrebiteľom.

3. Výživovým doplnkom podľa § 2 písm. e) citovaného zákona v bode 2. tohto Článku OP je potravina na doplnenie prirodzenej stravy, ktorá je koncentrovanými zdrojmi živín, ako sú vitamíny a minerálne látky, alebo iných látok s výživovým alebo fyziologickým účinkom, jednotlivo alebo v kombinácii; umiestňuje sa na trh v dávkovanej forme, ako sú kapsuly, pastilky, tablety, piluly a ostatné podobné formy, vrecúška s práškom, ampulky s tekutinami, fľašky s dávkovačom kvapiek a ostatné podobné formy tekutín a práškov navrhnuté tak, aby ich bolo možné brať v odmeraných malých jednotkových množstvách.

4. Predajom na diaľku  podľa § 2 písm. f) citovaného zákona v bode 2. tohto Článku OP je predaj potravín, vrátane výživových doplnkov prostredníctvom prostriedkov komunikácie na diaľku.

5. Kupujúci/spotrebiteľ je fyzická osoba v zmysle § 2 písm. a) z. č. 102/2014 a v zmysle § 52 ods. 4 OZ, nekoná v rámci predmetu svojej obchodnej činnosti, alebo inej podnikateľskej činnosti. Kupuje si tovar na diaľku pre vlastné potreby, či pre potreby členoch svojej rodiny. Má právo v zmysle § 3 z. č. 102/2014 na uplatnenie reklamácie (ďalej ako „kupujúci“).

6. Kupujúci/spotrebiteľ je aj právnická osoba, ktorá kupuje tovar pre svoju vlastnú potrebu alebo potrebu členov svojej rodiny, voči predávajúcemu vystupuje obdobne, ako fyzická osoba uvedená v bode 3. tohto Článku OP.

7. Kupujúci je právnická osoba, kupuje tovar na účely vykonávania podnikateľskej alebo živnostenskej činnosti, alebo činnosti podľa osobitného predpisu. Takýto kupujúci nie je chránený legislatívou ochrany spotrebiteľa, pretože je podnikateľ alebo živnostník, v zmysle § 2 ods. 2 ObZ, je to osoba zapísaná v obchodnom registri, alebo osoba ktorá podniká na základe živnostenského oprávnenia, alebo osoba, ktorá vykonáva poľnohospodársku výrobu a je zapísaná do evidencie podľa osobitného predpisu. 

8. Objednávka je formulár, ktorý cez košík vlastnou iniciatívou vypĺňa kupujúci tovarom z katalógu internetového obchodu a jej ukončeným vyplnením pokračuje ďalšími krokmi, ktorými ho internetový obchod naviguje, až do štádia, kedy objednávku odošle predávajúcemu.

9. Zmluva v zmysle § 2 ods.2 písm. b) zákona č. 102/2014 je zmluva ktorej predmetom je predaj tovaru a poskytnutie služby.

10. Prevádzkové priestory na účely zákona č. 102/2014 je prevádzkareň (podľa zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní, alebo iný priestor, kde predávajúci zvyčajne vykonáva svoju podnikateľskú činnosť alebo povolanie.

11. Dodávateľ je výrobca, distribútor alebo dovozca, od ktorého predávajúci tovar nakupuje.

12. Výrobky predávajúceho  (ďalej ako „tovar“)  sú prezentované prostredníctvom katalógu internetového obchodu, tento má len informatívny charakter. Je to tovar vyrobený na základe znalostí ruskej medicíny, prírodné kozmetické výrobky, pomáhajúce podporovať zdravie ľudského organizmu a vzhľad ľudského tela a zdravé potraviny, doplnky stravy a vitamíny. Tovar disponuje rôznymi certifikátmi od rôznych certifikačných spoločností.

Článok III

Objednávka a kúpna zmluva
1. Objednávku ako formulár v internetovom obchode má kupujúci možnosť skontrolovať, odstrániť produkt, ktorý cez nákupný košík vložil do objednávky, rozhodol sa ho odstrániť, a to jednoduchým stlačením na symbol X, má možnosť nahradiť ho iným tovarom, ktorý si vyberie z katalógu a cez nákupný košík ho vloží do formulára objednávky. Objednávka má tak iný obsah, iný kód jednotlivého tovaru, inú celkovú cenu, a to má kupujúci možnosť v nákupnom košíku vidieť. Pri zadávaní objednávky si kupujúci vyberá tovar, počet kusov tovaru, spôsob platby a doručenia. Rozhodne sa pre odoslanie prekontrolovanej objednávky prostredníctvom internetového obchodu predávajúcemu. 

2. Kupujúci má možnosť vykonať objednávku bez registrácie alebo s registráciou.

3. Automaticky vykonávané Oznámenie o prijatí objednávky do systému predávajúceho a automatizované doručenie sumarizácie objednávky na e-mailovú adresu kupujúceho, bezprostredne po jej uskutočnení, sa nepovažuje za prijatie návrhu predávajúcim, nepovažuje sa ani za záväzné akceptovanie objednávky, má len informatívny charakter.

4. Objednávka, ktorú dostane kupujúci, je návrhom na uzavretie kúpnej zmluvy. Údaje doručenej objednávky predávajúcemu, považuje tento za správne. Predávajúci ju záväzne akceptuje a jej akceptovaním dochádza k uzavretiu kúpnej zmluvy. 

5. To, že predávajúci záväzne akceptuje objednávku kupujúceho, znamená, že overil  dostupnosť objednávaného tovaru v nej uvedenom, platnosť ceny, termín dodania tovaru a označil ako "potvrdenie objednávky". Potvrdenie objednávky pošle prostredníctvom e-mailovej správy na e-mailovú adresu kupujúceho.

6. Potvrdenie objednávky nie je pre predávajúceho záväzné v prípade, že výrobca prestane dodávať daný tovar, alebo uvedie na trh nové verzie tovaru. 

7. Zmluva uzavretá na diaľku podľa § 2 ods. 1 zákona č. 102/2014 je zmluva medzi predávajúcim a spotrebiteľom dohodnutá a uzavretá výlučne prostredníctvom jedného alebo viacerých prostriedkov diaľkovej komunikácie bez súčasnej fyzickej prítomnosti predávajúceho a spotrebiteľa, najmä využitím webového sídla, elektronickej pošty, telefónu, faxu, adresného listu alebo ponukového katalógu, špecifikovaná v bode 3. Článku I týchto OP.

8. Zmluva sa považuje za uzatvorenú až doručením potvrdenia od predávajúceho o výslovnom prijatí objednávky, ktoré pošle kupujúcemu, a to v lehote do 2 dní odo dňa, kedy objednávku od kupujúceho dostal.

9. Potvrdenie a odoslanie objednávky nie je možné bez potvrdenia oboznámenia sa s týmito OP a nie je možné bez jasne formulovanej informácie „objednávka s povinnosťou platby”. Kupujúci pri objednávke kliknutím na < Odoslať objednávku s povinnosťou platby > potvrdí, že sa oboznámil s týmito OP.

10. Predávajúci si vyhradzuje právo nedodať objednaný tovar v prípade vyčerpania zásob, alebo straty schopnosti predávajúceho plniť. O tejto skutočnosti bez zbytočného odkladu, to je max. do 5 kalendárnych dní kupujúceho informuje.

11. Faktúru k zakúpenému tovaru predávajúci zasiela na mail uvedený pri objednaní tovaruKaždý, ktorý sa na webovej stránke zaregistroval a prihlásil za cieľom pravidelnejšieho nakupovania na www.herbatica.sk, nájde v časti „Moje daňové doklady“ aj faktúru za kúpený výrobok, kliknutím na kód (10-miestne číslo) v prvom stĺpci tabuľky, si faktúru môže stiahnuť a skontrolovať. /12. 7. 2021 9:09/

Článok IV

Cena tovaru a dodanie tovaru
1. Cena tovaru v internetovom katalógu je vždy aktuálna a platná. Predávajúci si vyhradzuje právo na zmenu ceny bez výslovného upozornenia kupujúceho. Zmena ceny tovaru v internetovom katalógu nemá vplyv na celkovú cenu už prijatej objednávky kupujúceho. Toto ustanovenie nie je záväzné pre predávajúceho, ak sa tovar prestane dodávať, alebo dodávateľ výrazne zmení cenu tovaru. 

2. Predávajúci je povinný objednávku kupujúceho splniť a tovar kupujúcemu dodať v lehote do 2 pracovných dní, od akceptovania objednávky predávajúcim. Predávajúci informuje kupujúceho o odoslaní tovaru prostredníctvom e-mailovej správy. Pri zvolení doručenia tovaru Slovenskou poštou, je zvyčajne tovar dodaný kupujúcemu do  3 pracovných dní, odo dňa jeho expedovania (V čase epidemiologických nariadení, to je podmienok vyššej moci, ktoré sú neodvrátiteľné, môže byť oprávnene v omeškaní s termínom dodania tovaru). 

3. Kúpna cena, ktorú platí kupujúci predávajúcemu, je cenou nákladov na balenie tovaru, na dodanie tovaru. Kúpnu cenu môže kupujúci zaplatiť nasledujúcimi spôsobmi: 

 • bezhotovostne prevodom na bankový IBAN číslu účtu predávajúceho SK20 8330 0000 0024 0179 2386, vedený vo Fio banke, kúpna cena je splatná na účet predávajúceho 48 hodín
 • bezhotovostne platobnou kartou
 • bezhotovostne prevodom na účet predávajúceho prostredníctvom platobnej brány GoPay

4. Pri platbe platobnou kartou nastali od 1. 1. 2021 zmeny. Národná banka Slovenska a orgány dohľadu v EÚ sa dohodli na prechode na silnú autentifikáciu používateľa platobných služieb. Nové technické riešenia, ktoré umožňujú vykonávať silnú autentifikáciu používateľa platobných služieb, implementoval aj prevádzkovateľ/predávajúci súčasne. 

5. Poskytovateľom platobných služieb je banka, platobná inštitúcia a inštitúcia elektronických peňazí. Používateľ platobnej služby/kupujúci pri vykonávaní platobných  operácií platobnými kartami na internete sa autentifikuje použitím dvoch alebo viacerých autentifikačných prvkov z týchto troch kategórií, a to:

 1. heslom, PIN, odpoveďou na dohodnuté kontrolné otázky, alebo 
 2. mobilným telefónom, schopným generovať prostredníctvom špecializovanej autentifikačnej aplikácie, alebo prijímať jednorazové heslá, napr. cez SMS, alebo podpisy (tokeny), alebo 
 3. charakteristické znaky držiteľa platobnej karty, napr. zosnímanie biometrických údajov v podobe odtlačku prstu, hlasu, geometrie tváre klienta.

6.Banka umožní kupujúcemu vytvoriť si svoj vlastný PIN, ktorý bude zadávať pri platení platobnou kartou. Predávajúcemu sa týmto zamedzí možnosť vrátenia ceny za tovar, napr. v prípade odstúpenia o zmluvy spôsobom, ktorý si zvoli kupujúci. Cenu za tovar, ako aj poplatok za poštovné bude musieť predávajúci vrátiť kupujúcemu len bankovým prevodom na bankový účet kupujúceho.

7. Spôsob dodania tovaru si zvolí sám kupujúci z možností , ktoré má v internetovom obchode, a to skôr, než objednávku pošle predávajúcemu. Voľba spôsobu dodania sa vykonáva v priebehu objednávania tovaru.

8. Spolu s tovarom dostáva kupujúci daňový doklad, ktorým je faktúra.

9. Vlastnícke právo k tovaru nadobúda kupujúci dňom zaplatenia celkovej ceny za tovar, vrátane poplatku za dodaciu službu alebo poštovného poplatku za dobierku. Nebezpečenstvo škody na tovare prechádza na kupujúceho v čase, keď kupujúci alebo ním poverená osoba prevezme tovar od dopravcu, ktorého si kupujúci sám zvolil z možností na stránke internetového obchodu herbatica.sk.

10. Ak bude potrebné dodanie tovaru opakovať z dôvodu neprítomnosti kupujúceho na Mieste a v Časovom rozsahu alebo v prípade, ak kupujúci bez predchádzajúceho písomného odstúpenia od kúpnej zmluvy neprevezme tovar do 7 dní po márnom uplynutí Časového rozsahu, vzniká predávajúcemu nárok na uplatnenie náhrady za vzniknutú škodu vo výške skutočných nákladov na pokus o neúspešné doručenie tovaru na Miesto doručenia.

Článok V

Zodpovednosť predávajúceho za vady tovaru
1. Predávajúci právne zodpovedá spotrebiteľovi za kvalitu predávaného tovaru. 

2. Predávajúci zodpovedá za vady, ktoré má predaný tovar pri prevzatí kupujúcim a za vady, ktoré sa vyskytnú po prevzatí tovaru v záručnej dobe. Štandardná záručná doba na tovar zakúpený v internetovom obchode je 24 mesiacov. Záručná doba začína plynúť dňom prevzatia tovaru kupujúcim. Nie je rozhodujúce, či ide o vady zjavné alebo skryté, ktoré sa prejavia až pri používaní veci. Existujú však dve výnimky, kedy predávajúci nezodpovedá za vady, a to:

 • pri použitých veciach, ktoré vznikli ich používaním alebo opotrebením,
 • pri veciach predávaných za nižšiu cenu, pre ktorú bola dojednaná nižšia cena.

 3. Predávajúci podľa § 420 ObZ sa musí riadiť povinnosťami , podľa § 422 ods. 1 a 2 ObZ, ak predávajúci poruší povinnosti ustanovené v § 420, má tovar vady. Za vady tovaru sa považuje aj 

 •  dodanie iného tovaru, než určuje záväzná objednávka, na základe ktorej bola uzavretá zmluva, a 
 • vady v dokladoch potrebných na užívanie tovaru.

4. Ak z prepravného dokladu, dokladu o odovzdaní tovaru alebo z vyhlásenia predávajúceho vyplýva, že dodáva tovar v menšom množstve alebo len časť tovaru, nevzťahujú sa na chýbajúci tovar ustanovenia o vadách tovaru.

5. Predávajúci zodpovedá za vadu v zmysle § 425 ods. 1 a 2 ObZ, ktorú má tovar v okamihu, keď prechádza nebezpečenstvo škody na tovare na kupujúceho, aj keď sa vada stane zjavnou až po tomto čase. Povinnosti predávajúceho vyplývajúce zo záruky za akosť tovaru tým nie sú dotknuté.

6. Predávajúci pri predaji v internetovom obchode je v zmysle § 620 ods. 4 ObZ povinný na žiadosť kupujúceho, poskytnúť záruku písomnou formou (záručný list) Ak to povaha veci umožňuje, postačí namiesto záručného listu vydať doklad o kúpe. 

7. Všetky konkrétne informácie o vadách na tovare a zodpovednosti predávajúceho za predávaný tovar sú uvedené v dokumente  <Reklamačný poriadok>, umiestnenom na webovej stránke internetového obchodu www.herbatica.sk.

Článok VI

Odstúpenie od zmluvy
Odstúpenie od zmluvy predávajúcim:

1. Predávajúci je oprávnený odstúpiť od zmluvy z dôvodu vypredania zásob, nedostupnosti tovaru, alebo ak výrobca, alebo výrobca prerušil výrobu alebo vykonal také závažné zmeny, ktoré znemožnili realizáciu splnenia povinností predávajúceho, vyplývajúcich z kúpnej zmluvy, alebo z dôvodov vyššej moci, ktoré predávajú nemôže ovplyvniť, (živelná pohroma, vojna, neočakávané rozsiahle epidemické ochorenia a pod.), pre tieto okolnosti sa splnenie kúpnej zmluvy stáva nemožným a súčasne vylučujú jeho zodpovednosť, ak sa predávajúci na tieto dôvody/okolnosti odvolá, má právo do 14 dní od ich vzniku, odstúpiť od kúpnej zmluvy, alebo ak ani pri vynaložení všetkého úsilia, ktoré možno od neho spravodlivo požadovať, nie je schopný dodať tovar kupujúcemu v lehote určenej týmito OP alebo v cene, ktorá je uvedená v internetovom obchode. Predávajúci je povinný o tejto skutočnosti kupujúceho okamžite informovať a vrátiť mu už zaplatenú cenu za tovar dohodnutý v kúpnej zmluve v lehote do 14 dní od oznámenia o odstúpení od zmluvy, a to bezhotovostným prevodom na bankový účet, určený kupujúcim. Odstúpenie od zmluvy nevyžaduje súhlas kupujúceho.

Odstúpenie od zmluvy kupujúcim, ktorý je spotrebiteľ:

2. Kupujúci má právo na odstúpenie od zmluvy, predmetom ktorej je predaj tovaru, bez uvedenia dôvodu a za podmienok upravených § 7 ods. 1 z. č. 102/2014, a to do 14 dní, 

 1. odo dňa prevzatia tovaru, tovar bol spotrebiteľom prevzatý okamihom, keď spotrebiteľ alebo ním určená tretia  osoba, s výnimkou dopravcu, prevezme všetky časti objednaného tovaru, alebo ak 
 2. tovar objednaný spotrebiteľom v jednej objednávke sa dodáva oddelene, okamihom prevzatia tovaru, ktorý bol dodaný ako posledný, alebo  
 3. tovar sa dodáva opakovane počas vymedzeného obdobia, okamihom prevzatia prvého dodaného tovaru, alebo
 4. pred začatím plynutia lehoty na odstúpenie od zmluvy, predmetom ktorej je dodanie tovaru, podľa § 7 ods. 5 zákona č. 102/2014.

3.Právo kupujúceho odstúpiť od zmluvy ustanovuje aj ods. 1 a 2. § 48 OZ. Zmluva, ktorú spotrebiteľ uzatvoril s predávajúcim, ktorý je súčasne dodávateľom, teda osobou, ktorá pri uzatváraní a plnení spotrebiteľskej zmluvy koná v rámci predmetu svojej obchodnej alebo inej podnikateľskej činnosti, je v zmysle ods. 1. § 52 OZ spotrebiteľskou zmluvou. Ustanovenia OZ o spotrebiteľských zmluvách, ako aj všetky iné ustanovenia, upravujúce právne vzťahy, ktorých účastníkom je spotrebiteľ, použijú sa vždy, ak je to na prospech zmluvnej strany, ktorá je spotrebiteľom. Odlišné zmluvné dojednania alebo dohody, ktorých obsahom alebo účelom je obchádzanie tohto ustanovenia, sú neplatné. 

4.Odstúpenie od zmluvy nevyžaduje súhlas predávajúcim. Odstúpenie od zmluvy je prejavom vôle spotrebiteľa, musí dôjsť predávajúcemu, nemusí byť predávajúcim prevzatý. K účinnému doručeniu neprítomnej osobe nie je nevyhnutné, aby sa adresát s prejavom vôle skutočne oboznámil, postačuje, že mal objektívnu možnosť tak vykonať. Občiansky zákonník, ako aj Obchodný zákonník neurčuje v žiadnom ustanovení povinnosť, aby obsahom odstúpenia od zmluvy bolo aj uvedenie dôvodu, pre ktorý príslušná zmluvná strana od zmluvy odstupuje. 

5.Spotrebiteľ môže od zmluvy uzatvorenej na diaľku odstúpiť podľa odseku 2. tohto Článku OP formulovaním odstúpenia od zmluvy 

 1. v podobe jednoznačného formulovaného zápisu odstúpenia od zmluvy prostredníctvom e-mailovej správy, so zachovaním lehoty na odstúpenie od zmluvy tým, že oznámenie o odstúpení od zmluvy odošle predávajúcemu najneskôr v posledný deň lehoty, v zmysle odseku 2. tohto Článku OP, alebo
 2. použitím a vyplnením formulára „Odstúpenie od zmluvy“, ktorý vypracoval predávajúci a ktorý je prílohou č. 3 zákona č. 102/2014 a je prílohou týchto OP, spotrebiteľ si ho môže stiahnuť vo formáte PDF alebo vo formáte WORD, vyplnený formulár nepodpisuje v prípade, že ho pošle ako prílohu e-mailovej správy adresovanej na ahoj@herbatica.sk, so zachovaním lehoty, tak je uvedené pri písme. a) bodu 5. tohto Článku OP, alebo 
 3. použitím vyplneného formulára vo formáte PDF alebo vo formáte WORD a vlastnoručne podpísaným, ktorý pošle poštou na adresu sídla predávajúceho Herbatica, s. r. o., Komenského 4721/20, 922 01 Piešťany, so zachovaním lehoty tak, ako je uvedené pri písm. a) bodu 5 tohto Článku OP.

6. Spotrebiteľ pri odstúpení od zmluvy v lehote do 14 je povinný podľa ods. 1 § 10 z. č. 102/2014 zaslať tovar späť predávajúcemu, alebo ho odovzdať predávajúcemu, alebo osobe poverenej predávajúcim na prevzatie tovaru najneskôr do 14 dní, odo dňa odstúpenia od zmluvy. Ak spotrebiteľ nevráti tovar vôbec, predávajúci môže voči nemu uplatniť žalobu o vydanie veci na súde. 

7. Predávajúci je povinný v zmysle § 9 ods. 1 zákona č. 102/2014 bez zbytočného odkladu, najneskôr do 14 dní, odo dňa doručenia oznámenia o odstúpení od zmluvy, vrátiť spotrebiteľovi všetky platby, ktoré od neho prijal na základe zmluvy alebo v súvislosti s ňou, vrátane nákladov na dopravu, dodanie a poštovné a iných nákladov a poplatkov, ak spotrebiteľ v súlade s § 9 ods. 5 zákona č. 102/2014 Z. z. preukáže zaslanie tovaru späť predávajúcemu. Spotrebiteľ teda môže v prípade uplatnenia práva na odstúpenie od zmluvy zaslať tovar súčasne s oznámením o odstúpení od zmluvy, alebo následne v súlade s § 10 ods. 1 zákona č. 102/2014, najneskôr do 14 dní odo dňa odstúpenia od zmluvy.

8. Predávajúci je povinný vrátiť spotrebiteľovi platby podľa odseku 7. tohto Článku OP

 1. rovnakým spôsobom, aký použil spotrebiteľ pri svojej platbe, 
 2. spotrebiteľ má aj právo sa s predávajúcim dohodnúť na inom spôsobe platby, ak v súvislosti s tým spotrebiteľovi nebudú účtované žiadne ďalšie poplatky.

9. Predávajúci nie je povinný uhradiť spotrebiteľovi dodatočné náklady, ak si spotrebiteľ výslovne zvolil iný spôsob doručenia, ako je najlacnejší bežný spôsob doručenia ponúkaný predávajúcim. Dodatočnými nákladmi sa rozumie rozdiel medzi nákladmi na doručenie, ktoré si zvolil spotrebiteľ, a nákladmi na najlacnejší bežný spôsob doručenia ponúkaný predávajúcim.

10. Ak na základe zmluvy uzavretej mimo prevádzkových priestorov predávajúceho bol tovar dodaný spotrebiteľovi domov v čase uzavretia zmluvy a vzhľadom na jeho povahu nie je možné tovar odoslať späť predávajúcemu poštou, predávajúci je povinný zabezpečiť vyzdvihnutie tovaru na svoje náklady v lehote podľa odseku 7. tohto Článku OP.

11. Pri odstúpení od zmluvy, predmetom ktorej je predaj tovaru, predávajúci nie je povinný vrátiť spotrebiteľovi platby podľa odseku 7. tohto Článku OP 

 1. pred tým, ako mu je tovar doručený, alebo 
 2. kým spotrebiteľ nepreukáže zaslanie tovaru späť predávajúcemu, ibaže 
 3. predávajúci navrhne, že si tovar vyzdvihne osobne alebo prostredníctvom ním určenej osoby.

12. Spotrebiteľ pri odstúpení od zmluvy znáša 

 1. iba náklady na vrátenie tovaru predávajúcemu, alebo osobe poverenej predávajúcim na prevzatie tovaru, to neplatí, ak
 2. predávajúci súhlasil, že ich bude znášať sám, alebo 
 3. pri vrátení tovaru, ktorý vzhľadom na jeho povahu nie je možné vrátiť prostredníctvom pošty, spotrebiteľ znáša aj náklady na vrátenie tovaru predávajúcemu.

13. Ak predávajúci zistí, že tovar, ktorý mu vrátil spotrebiteľ po odstúpení od zmluvy, je poškodený zavinením spotrebiteľa, môže sa domáhať zodpovednosti za vzniknutú škodu na súde. Táto skutočnosť však nemá vplyv na povinnosť predávajúceho vrátiť spotrebiteľovi všetky uhradené platby podľa ods. 1 § 9 zákona č. 102/2014. Jednostranné započítanie pohľadávky predávajúceho na náhradu škody voči pohľadávke spotrebiteľa na vrátenie všetkých platieb podľa § 9 ods. 1 zákona č. 102/2014 je vylúčené.

14. Spotrebiteľ môže podľa § 7 ods. 5 z. č. 102/2014 odstúpiť od zmluvy, predmetom ktorej je dodanie tovaru, aj pred začatím plynutia lehoty na odstúpenie od zmluvy. Lehota na odstúpenie od zmluvy sa považuje za zachovanú, ak oznámenie o odstúpení od zmluvy bolo odoslané predávajúcemu najneskôr v posledný deň lehoty 14 dní odo dňa prevzatia tovaru spotrebiteľom.

Odstúpenie od zmluvy kupujúcim, ktorý je právnická osoba:

15. V prípade, že kupujúci je právnická osoba, bližšie definovaná v bode 4. Článku II týchto OP, môže byť kupujúcemu ponúknuté náhradné odstúpenie od zmluvy, v závislosti na stave vráteného tovaru, uplynutej záruky a aktuálnej ceny vráteného tovaru. Stav tovaru je zhodnotený predávajúcim. V prípade nedohodnutia podmienok, akceptovateľných pre obe strany, bude tovar vrátený na náklady predávajúceho späť. Predávajúci je oprávnený účtovať kupujúcemu prípadné ďalšie vzniknuté náklady.

16. Odstúpenie od zmluvy má za následok to, že sa zmluva ruší. Vytvára sa stav, ako keby ani nedošlo k uzatvoreniu zmluvy. Zmluvné strany sú si povinné vrátiť to, čo dostali. Kupujúci je povinný vrátiť tovar a predávajúci je povinný vrátiť kupujúcemu už zaplatenú kúpnu cenu za tovar, vrátane poplatku za poštovné. 

17. Kupujúci/spotrebiteľ v zmysle § 7 ods. 6 písm. d) a e) zákona č. 102/2014 nemôže odstúpiť od zmluvy predmetom ktorej je 

 1. predaj tovaru, ktorý podlieha rýchlemu zníženiu akosti alebo skaze (potraviny a doplnky k strave), alebo
 2. predaj tovaru uzavretého v ochrannom obale, ktorý nie je vhodné vrátiť z dôvodu ochrany zdravia alebo z hygienických dôvodov a ktorého ochranný obal bol po dodaní porušený

18. Tieto isté podmienky nemožnosti odstúpenia od zmluvy platia aj pre kupujúceho/podnikateľa.

Článok VII

Riešenie sporov
1. V prípade vzniku sporu medzi predávajúcim a kupujúcim spotrebiteľom, je spotrebiteľ oprávnený obrátiť sa na predávajúceho so žiadosťou o nápravu, ak nie je spotrebiteľ spokojný so spôsobom vybavenia reklamácie, alebo je presvedčený, že predávajúci porušil jeho práva. Žiadosť o nápravu je možné zaslať elektronickou poštou na ahoj@herbatica.sk , alebo poštou na adresu sídla predávajúceho Herbatica, s. r. o., Komenského 4721/20, 922 01 Piešťany. Pokiaľ predávajúci na žiadosť odpovie zamietavo, alebo na ňu neodpovie v lehote 30 dní, odo dňa  odoslania predmetnej žiadosti, spotrebiteľ má právo podať návrh na začatie alternatívneho riešenia sporu orgánu alternatívneho riešenia sporov. Týmto orgánom je Slovenská obchodná inšpekcia, so sídlom Bajkalská 21/A, 827 99 Bratislava 27.

2. Podmienky alternatívneho riešenia sporu (ARS) upravuje zákon č. 391/2015 Z. z. o alternatívnom riešení spotrebiteľských sporov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v jeho aktuálnej účinnej časovej verzii.  Riešenia sporov niektorým zo subjektov alternatívneho riešenia sporov sa môže domáhať len spotrebiteľ. Spotrebiteľ je bližšie špecifikovaný v bode 2. a 3. Článku II týchto OP. Je to fyzická osoba, ktorá pri uzatváraní a plnení spotrebiteľskej zmluvy nekoná v rámci predmetu svojej podnikateľskej činnosti, zamestnania alebo povolania.

3. Alternatívne riešenie sporov sa týka len sporov vyplývajúcich zo spotrebiteľských zmlúv uzatvorených na diaľku. Takouto zmluvou je každá zmluvy uzavretá da diaľku, ktorú uzatvára s predávajúcim kupujúci/spotrebiteľ. Všetky podrobné informácie o to, ako postupovať pri tzv. ARS nájde spotrebiteľ na webovej stránke: https://www.soi.sk/sk/alternativne-riesenie-spotrebitelskych-sporov.soi.

4. Spotrebiteľ môže riešiť prípadné spory aj na online platforme Európskej komisie, ktorá pomôže spotrebiteľom a obchodníkom riešiť spory pri nákupoch cez internet. Platforma Riešenie sporov online (RSO) predstavuje jednotný bod, kde spotrebitelia a obchodníci z EÚ môžu urovnávať spory pri domácich i cezhraničných nákupoch cez internet, a to vďaka tomu, že sú na ňu pripojené vnútroštátne orgány alternatívneho riešenia sporov (ARS), ktoré vymenovali členské štáty na základe kritérií kvality a oznámili ich Komisii. Platformu nájde kupujúci aj predávajúci na https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/sk/IP_16_297  

Článok VIII

Osobné údaje zákazníka
1. Osobné údaje kupujúceho sú spracovávané predávajúcim, ako prevádzkovateľom osobných údajov.

2. Poskytnutie osobných údajov kupujúceho je dobrovoľné, avšak nevyhnutné pre účely založenia účtu, vytvorenia objednávky, uzavretia kúpnej zmluvy, ako aj posielania informácií kupujúcemu od predávajúceho  e-mailovú adresu kupujúceho.

3. Podrobnejšie informácie, ktoré sa týkajú právneho základu a ochrany osobných údajov, sú prístupné pod odkazom  Vyhlásenie o ochrane osobných údajov, dostupnom na webovej stránke internetového obchodu www.herbatica.sk.

Článok IX

Záverečné ustanovenia
1. Predávajúci si vyhradzuje právo na zmenu Obchodných podmienok. Povinnosť písomného oznámenia zmeny v Obchodných podmienkach je splnená umiestnením na internetovej stránke elektronického obchodu predávajúceho.

2. V prípade, ak je kúpna zmluva uzatvorená v písomnej forme, akákoľvek jej zmena musí mať písomnú formu.

3. Zmluvné strany sa dohodli, že komunikácia medzi nimi bude uskutočňovaná najmä vo forme e- mailových správ, resp. prostredníctvom listových zásielok, poštou.

4. Kupujúci zaslaním objednávky potvrdzuje, že sa s týmito obchodnými podmienkami oboznámil.

5. Tieto Obchodné podmienky nadobúdajú účinnosť dňom 12.3.2021.

Článok X

Prílohy
V prípade, že ako kupujúci chcete využiť svoje právo na odstúpenie od zmluvy, môže si stiahnuť formulár vo formáte PDF alebo vo formáte WORD každý formulár je dostupný pre kupujúceho fyzickú osobu alebo formulár pre kupujúceho právnickú osobu.

1. Vyplnený formulár pošlete na e-mailovú adresu ahoj@herbatica.sk, formulár nepodpíšete.

2. Vyplnený formulár môžete poslať poštou v listinnej podobe, priamo na adresu sídla spoločnosti Herbatica, s. r. o., Komenského 4721/20, 922 01 Piešťany (napíšte ju na obálku presne, tak, ako je uvedená v tomto bode), formulár podpíšete.

 

Odstúpenie od zmluvy zo strany kupujúceho/fyzickej osoby vo formáte DOC 

Odstúpenie od zmluvy zo strany kupujúceho/právnickej osoby vo formáte DOC

 

 

Tieto obchodné podmienky sú platné od 5.2018.

Aktualizované 12.3.2021.