Reklamačný poriadok

OBSAH

I. Všeobecné ustanovenia

II. Pojmy a ich význam

III. Zodpovednosť predávajúceho za vady na tovare

IV. Nároky z vád tovaru

V. Nároky na uplatnenie reklamácie

VI. Vybavenie reklamácie

VII. Dĺžka záručnej doby

VIII. Záverečné ustanovenia

 

Článok I 

Všeobecné ustanovenia

1. Tento Reklamačný poriadok je vypracovaný pre internetový obchod umiestnený na webovej stránke www.herbatica.sk, vypracoval ho predvádzkovateľ, spoločnostť Herbatica, s. r. o. Komenského 4721/20, 922 01 Piešťany, IČO 50 176 374, DIČ: 2120 198 454, IČ DPH: SK 2120 198 454, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu v Trnave, Oddiel Sro, vložka číslo 37096/T (ďalej ako „predávajúci“). 

2. Reklamačný poriadok je vypracovaný v súlade s ustanoveniami zákona č. 250/2007 Z. z. o ochrane spotrebiteľa a o zmene zákona Slovenskej národnej rady č. 372/1990 zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov (ďalej ako „z. č. 250/2007“)), zákona č. 102/2014 Z. z. o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru alebo poskytovaní služieb na základe zmluvy uzavretej na diaľku alebo zmluvy uzavretej mimo prevádzkových priestorov predávajúceho a o zmene a doplnení niektorých zákonov  (ďalej ako „z. č. 102/2014“), zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v aktuálnom časovej verzii (ďalej ako „OZ“) a vzťahuje sa na spotrebný tovar kupovaný za účelom osobnej spotreby, u ktorého sú v záručnej lehote uplatňované práva kupujúceho zo zodpovednosti za vady.

3. Zodpovednosť za vady tovaru, ktorý nakupuje kupujúci prostredníctvom internetového obchodu herbatica.sk za účelom svojej podnikateľskej alebo živnostenskej činnosti, sa riadi ustanoveniami § 422 zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v aktuálnom časovom znení (ďalej ako „ObZ“).

4. Zodpovednosť za vady tovaru, ktorý nakupuje kupujúci spotrebiteľ, fyzická osoba sa riadi ustanoveniami § 612 až 627 OZ, v súlade so z. č. 102/2014 a z. č. 391/2015 Z. z. o alternatívnom riešení spotrebiteľských sporov.

5. Reklamačný poriadok je neoddeliteľnou súčasťou Obchodných podmienok (ďalej ako „OP“) predávajúceho a opisuje postup, akým má kupujúci a spotrebiteľ, definovaný v bode 4. a 5. Článku I OP v bode 2. až 4. Článku II OP (ďalej ako „kupujúci“) postupovať pri reklamácii tovaru, ktorým je prírodná kozmetika, ekologické prípravky pre domácnosť, potraviny, potravinové doplnky a vitamíny, ktoré si zakupujúci kúpil na základe záväznej objednávky a kúpnej zmluvy v internetovom obchode herbatica.sk.

6. Kupujúci má nárok na uplatnenie reklamácie.

7. Kupujúci je povinný oboznámiť sa s reklamačným poriadkom a obchodnými podmienkami ešte pred objednaním tovaru a predtým, ako pošle objednávku.

 

Článok II 

Pojmy a ich význam

1. Reklamácia je písomnosť formou formulára, ktorou kupujúci informuje a upozorňuje predávajúceho na faktické vady, ktoré má tovar, ktorý si zakúpil a prevzal od prepravcu, ktorého si sám zvolil v záväznej objednávke. 

2. Pri určení vady podľa § 499 OZ sa vychádza z použiteľnosti veci a jej kvality. Vada je nedokonalosť tovaru, ktorú má na tovar, a to z pohľadu estetického alebo funkčného a súčasne je nežiadaná. Vada znižuje možnosť využitia tovaru, alebo ho inak znehodnocuje. Vada je ujma, ktorá vznikla kupujúcemu.

3. Vada je aj nedostatok v dokladoch, ktoré predávajúci odovzdá cez prepravcu alebo formou poštovej dobierky, predovšetkým v objednávke a v tovare, ktorý kupujúci prevzal.

4. Vada je aj množstvo dodaného tovaru, jeho akosti a jeho zabalenie. Vadou množstva je rozpor medzi skutočne dodaným množstvom a množstvom uvedeným v záväznej objednávke.

5. Záruka za akosť je písomný záväzok predávajúceho za dodaný tovar, a to podľa § 429 ods. 1 a 2 ObZ, ktorým predávajúci preberá písomne záväzok, že dodaný tovar bude po určitú dobu spôsobilý na použitie na dohodnutý účel, alebo že si zachová dohodnuté, inak obvyklé vlastnosti. Pre vady tovaru, na ktoré sa vzťahuje záruka, platia ustanovenia § 426 až 428 a § 436 až 441 ObZ. 

6. Záruka na predaný tovar je zákonom vymedzená lehota, počas ktorej je predávajúci zodpovedný za vady, ktoré sa vyskytnú na predanom tovare. Predávajúci je zodpovedný za vady na účely tohto bodu a tohto Článku reklamačného poriadku počas lehoty 24 mesiacov a pri tovare, ktorým sú jedlé oleje počas lehoty 12 mesiacov . Pri tovare, ktorý sa predáva za nižšiu cenu z dôvodu vady, je záručná doba 12 mesiacov, predávajúci však nezodpovedá za vadu, pre ktorú bola dojednaná nižšia cena.

7. Tovar predávaný v internetovom obchode, umiestnenom na webovej stránke www.herbatica.sk je tovarom vyrobeným v členských štátoch Európskej únie. 

8. Distribútor je právnická osoba v dodávateľskom reťazci okrem výrobcu alebo dovozcu, ktorá sprístupňuje kozmetický výrobok na trhu. Na trh je možné uviesť iba tie kozmetické výrobky ktoré majú hodnotenie bezpečnosti, dokumentáciu s informáciami o výrobku a označenie v súlade s Nariadením Európskeho parlamentu a  Rady č. 1223/2009 o  kozmetických výrobkoch (ďalej ako „smernica“). Distribútor tovaru pre internetový obchod herbatica.sk je:

  • Natura Siberica Slovakia, s. r. o., so sídlom v Bratislave – Nové mesto, Elektrárenská 1, PSČ 83104,
  • Organic Market s. r. o., so sídlom v Ostrave,  Hladnovská 83/93, PSC CZ-712 00,
  • Antim Plus s. r. o., so sídlom v Prahe 5, Jinonická 80, PSČ- CZ 158 00, ako výhradný distribútor značky Natura Siberica do Českej republiky.

9. Spotrebiteľsky balený výrobok je  určený na predaj, vložený do obalu bez prítomnosti konečného spotrebiteľa, pričom množstvo výrobku je obsiahnuté na obale v menovitej hodnote, na obale má vyznačenú hodnotu, ktorá zodpovedá vopred zvolenej menovitej hodnote (menovité množstvo), toto nemôže byť zmenené bez otvorenia obalu alebo jeho viditeľného porušenia. Spotrebiteľsky balený výrobok ma na obale vyznačený aj dátum spotreby, ktorý u prírodných výrobkov z Estónska má svoje špecifikum v dátumu spotreby. Kupujúci ho vidí na obale s vyznačením dvojčísla s medzerou dvojčísla s rímskou číslicou medzerou a trojčísla. Prvé dvojčíslo označuje rok spotreby, dvojčíslo za medzerou označuje deň a týždeň spotreby a trojčíslo za medzerou je sériové číslo výrobku.

 

Článok III 

Zodpovednosť predávajúceho za vadu tovaru

1. Za kvalitu predávaného tovaru spotrebiteľovi právne zodpovedá predávajúci. Zodpovednosť predávajúceho je objektívna, čo znamená, že predávajúci sa nemôže počas trvania záručnej doby svojej zodpovednosti nijako zbaviť. Záručná doba v zmysle § 620 OZ je 24 mesiacov. V prípade tovaru predávajúceho je na obale každého druhu tovaru vyznačený dátum spotreby, záučná doba sa neskončí pred uplynutím tohto dátumu.

2. V prípade, že kupujúci žiada od predávajúceho záruku písomnou formou, predávajúci je povinný poskytnúť záruku písomnou formou (záručný list). Predávajúci, vzhľadom na povahu tovaru namiesto záručného listu vydáva doklad o kúpe, (faktúru). 

3. Na zmluvné vzťahy medzi predávajúcim a spotrebiteľom, definovaným v bode 4. a 5. Článku I OP a v bode 5. až 7. Článku II OP, sa na zodpovednosť za vady vzťahuje špeciálne § 620 OZ.

4. Na zmluvné vzťahy medzi právnickými osobami, to je medzi predávajúcim a právnickou osobou, definovanou v bode 5. Článku I OP a v bode 6. Článku II OP, sa vzťahujú všeobecné ustanovenia, upravujúce zodpovednosť za vady podľa OZ, príp. ustanovenia, upravujúce zodpovednosť za vady a záruku za akosť podľa ObZ.

5. Predávajúci zodpovedá za vady, o ktorých vie, ale aj za tie, o ktorých nevie. Zodpovedá za všetky vady, ktoré má tovar pri prevzatí kupujúcim, ale aj za tie, ktoré sa vyskytnú v záručnej dobe, ktorá neskončí pred uplynutím dátumu spotreby, vyznačenom na obale každého jednotlivého tovaru. Nie je rozhodujúce, či ide o vady zjavné alebo skryté, ktoré sa prejavia až pri používaní konkrétneho druhu tovaru. Existujú však dve výnimky, kedy predávajúci nezodpovedá za vady, a to: 

a) pri použitom tovare, ktoré vznikli jeho používaním alebo opotrebením,

b) pri tovare, ktorý sa predáva za nižšiu cenu, pre ktorú bola dojednaná nižšia cena.

6. Predávajúci zodpovedá za vady, ktoré má predaný tovar pri prevzatí kupujúcim a za vady, ktoré sa vyskytnú po prevzatí tovaru v záručnej dobe.

7. Štandardná záručná doba na tovar zakúpený v internetovom obchode herbatica.sk je 24 mesiacov a 12 mesiacov o rastlinných olejoch. Záručná doba začína plynúť dňom prevzatia tovaru kupujúcim.

8.Predávajúci podľa § 420 ObZ sa musí riadiť povinnosťami, ktoré ustanovuje § 422 ods. 1 a 2 ObZ, ak predávajúci poruší povinnosti ustanovené v § 420, má tovar vady. 

9.Za vady tovaru sa považuje aj dodanie iného tovaru, než určuje zmluva, a vady v dokladoch potrebných na užívanie tovaru.

10. Ak z prepravného dokladu, dokladu o odovzdaní tovaru, alebo z vyhlásenia predávajúceho vyplýva, že dodáva tovar v menšom množstve alebo len časť tovaru, nevzťahujú sa na chýbajúci tovar ustanovenia o vadách tovaru.

11. Predávajúci zodpovedá za vadu v zmysle § 425 ods. 1 a 2 ObZ, ktorú má tovar v okamihu, keď prechádza nebezpečenstvo škody na tovare na kupujúceho, aj keď sa vada stane zjavnou až po tomto čase. Povinnosti predávajúceho, vyplývajúce zo záruky za akosť tovaru, tým nie sú dotknuté.

12. Predávajúci zodpovedá takisto za akúkoľvek vadu, ktorá vznikne po dobe uvedenej v bode 7. tohto Článku reklamačného poriadku, ak je spôsobená porušením jeho povinností.

13. Zodpovednosť predávajúceho za vady, na ktoré sa vzťahuje záruka za akosť, nevzniká, ak tieto vady boli spôsobené po prechode nebezpečenstva škody na tovare vonkajšími udalosťami a nespôsobil ich predávajúci alebo osoby, s ktorých pomocou predávajúci plnil svoj záväzok (napr. dopravca). 

14.Prevzatie záväzku zo záruky vyplýva zo zmluvy, účinky prevzatia tohto záväzku sú vyznačené na obale každého jednotlivého tovaru dátumom spotreby, ak je v zmluve uvedený odlišný dátum, platí dátum na obale tovaru.

15.Práva zo zodpovednosti za vady tovaru, pre ktoré platí záručná doba zaniknú, ak sa neuplatnili v záručnej dobe, a to podľa bodu 6. Článku II tohto reklamačného poriadku.

16. Podľa § 16 zákona č. 102/2014, presne pomenovaného v bode 2. Článku I tohto reklamačného poriadku,  predávajúci vydáva kupujúcemu doklad o kúpe tovaru, v ktorom je uvedené:

a) obchodné meno, identifikačné číslo a sídlo predávajúceho,

b) adresa prevádzkarne,

c) dátum predaja,

d) názov a množstvo tovaru,

e) cena jednotlivého tovaru a celková cena, ktorú kupujúci zaplatil.

17.V prípade, že predávajúci v internetovom obchode spolu s tovarom nezašle potvrdený záručný list, ale tento potvrdí až následne, na požiadanie kupujúceho, nekoná v rozpore s platnou legislatívou.

 

Článok IV 

Nároky z vád tovar

1. Ak je dodaním tovaru, ktorý má vady porušená zmluva podstatným spôsobom, podľa § 345 ods. 2 ObZ, porušenie zmluvy je podstatné, ak strana porušujúca zmluvu vedela v čase uzavretia zmluvy, alebo v tomto čase mala rozumne predvídať s prihliadnutím na účel zmluvy, ktorý vyplynul z jej obsahu alebo z okolností, za ktorých bola zmluva uzavretá, že druhá strana nebude mať záujem na plnení povinností pri takom porušení zmluvy, kupujúci môže požadovať:

a) odstránenie vád dodaním náhradného tovaru,

b) dodanie chýbajúceho tovaru,

c) primeranú zľavu z kúpnej ceny, alebo

d) odstúpiť od zmluvy.

2. Popri týchto právach má kupujúci právo na náhradu škody, ako aj na zmluvnú pokutu, ak je dojednaná.

3. Podľa § 468 ObZ pri dodaní náhradného tovaru je predávajúci oprávnený požadovať, aby mu kupujúci na jeho náklady vrátil vymieňaný tovar v stave, v akom mu bol dodaný. 

 

Článok V 

Nároky na uplatnenie reklamácie

1. Ak spotrebiteľ zistí, že tovar má vadu, tovar nemá ďalej používať, ale je povinný bez zbytočného odkladu uplatniť reklamáciu u predávajúceho. 

2. K tomu, aby spotrebiteľ mohol uplatniť reklamáciu vady kúpeného tovaru stačí, keď preukáže, že tovar bol zakúpený u predávajúceho a že je ešte v záruke. Nie je zákonom stanovené, akým dokladom to má preukázať. Výpis z bankového účtu v takomto prípade nepostačuje, pretože z neho nie je možné určiť, o aký tovar ide. Stačí predložiť doklad o kúpe (faktúra). 

3. Predávajúci nemôže odmietnuť prijatie reklamácie od spotrebiteľa, ak tento vie preukázať, že vadný výrobok bol u predávajúceho zakúpený a je v záručnej lehote.

4. Poštová adresa pre písomné zaslanie reklamácie (v listinnej podobe poštou) je: 

  • Herbatica, s. r. o. Komenského 4721/20, 922 01 Piešťany,
  • e-mailová adresa pre elektronické zaslanie reklamácie je ahoj@herbatica.sk
  • telefónne číslo na oznámenie o uplatnení reklamácie je +421 948 426 280. 

5. Predávajúci odporúča na uplatnenie reklamácie hore uvedenú e-mailovú adresu v bode 4. tohto Článku reklamačného poriadku. Ak spotrebiteľ preukáže uplatnenie reklamácie prostredníctvom e-mailu, potvrdenie o uplatnení reklamácie zo strany predávajúceho sa nevyžaduje.

6. V iných dvoch prípadoch, uvedených v bode 4. tohto Článku reklamačného poriadku, je predávajúci povinný potvrdenie o uplatnení reklamácie doručiť spotrebiteľovi čo možno najskôr, najneskôr však spolu s dokladom o vybavení reklamácie. 

 

Článok VI

Vybavenie reklamácie

1. V súlade s § 18 ods. 4 z. č. 250/2007, presne pomenovaného v bode 2 Článku I tohto reklamačného poriadku, v prípade, že spotrebiteľ uplatní reklamáciu, predávajúci alebo ním poverený zamestnanec, alebo určená osoba, je povinný poučiť spotrebiteľa o jeho právach podľa všeobecného právneho predpisu, ktorým je Občiansky zákonník (§ 622 a § 623) a na základe rozhodnutia spotrebiteľa, ktoré z týchto práv spotrebiteľ uplatňuje, je povinný určiť spôsob vybavenia reklamácie podľa § 2 písm. m), a to:

a) ihneď, 

b) v zložitých prípadoch najneskôr do 3 pracovných dní, odo dňa uplatnenia reklamácie, 

2. Vybavenie reklamácie nesmie trvať dlhšie ako 30 dní, odo dňa uplatnenia reklamácie. 

3. Ak k prevzatiu predmetu reklamácie predávajúcim dôjde v neskorší deň, ako je deň uplatnenia reklamácie, tak lehoty na vybavenie reklamácie podľa tohto odseku, začínajú plynúť odo dňa prevzatia predmetu reklamácie predávajúcim; najneskôr však od momentu, kedy predávajúci znemožní, alebo zabráni prevzatie predmetu reklamácie.

a) Po uplynutí lehoty na vybavenie reklamácie má spotrebiteľ rovnaké práva, akoby išlo o vadu, ktorú nemožno odstrániť, čo je právny nárok na 

b) zrušenie kúpnej zmluvy 

c) vrátenie peňazí, alebo 

d) výmenu tovaru.

5. Vybavením reklamácie podľa § 2 písm. m) zákona uvedeného v bode 1. tohto Článku reklamačného poriadku, presne pomenovaného v bode 2. Článku I reklamačného poriadku je reklamačné konanie ukončené, a to 

a) výmenou tovaru, alebo

b) vrátením kúpnej ceny tovaru, alebo

c) vyplatením primeranej zľavy z ceny tovaru, alebo

d) písomnou výzvou na prevzatie plnenia, alebo 

e) odôvodneným zamietnutím reklamácie. 

6.Vzťah medzi spotrebiteľom a predávajúcim je občianskoprávny vzťah. V prípade, že predávajúci ani po preukázateľnom vyzvaní, kupujúcemu nevráti kúpnu cenu tovaru, o nároku môže v ďalšom rozhodnúť iba súd.

7. Spotrebiteľ nemá právo počas vybavenia reklamácie žiadať od predávajúceho náhradný tovar. Ustanovenie žiadneho zákona neukladá predávajúcemu povinnosť poskytnúť náhradný tovar spotrebiteľovi, počas doby vybavenia reklamácie.

8. Vzťah medzi predávajúcim a právnickou osobou, ktorá kupuje od predávajúceho tovar na účely vykonávania podnikateľskej alebo živnostenskej činnosti je riešený v ustanoveniach Obchodného zákonníka a nespadá do kompetencie Slovenskej obchodnej inšpekcie. 

9. Ak kupujúci reklamáciu uplatňuje elektronicky, prostredníctvom e-mailu, kupujúci má možnosť si stiahnuť reklamačný formulár, aby ho následne vyplnil vo všetkých jeho častiach, nahrá fotografiu tovaru s vadou a vyplnený formulár odošle na e-mailovú adresu ahoj@herbatica.sk

10. Predávajúci je povinný poslať kupujúcemu potvrdenie o prijatí reklamačného formulára, a to ihneď, ak to nie je možné, musí ho poslať maximálne do 5 dní, odo dňa prijatia reklamácie na e-mailovú adresu predávajúceho ahoj@herbatica.sk

11. Predávajúci je povinný vydať kupujúcemu písomný doklad o spôsobe vybavenia reklamácie do 30 dní, odo dňa, kedy si kupujúci uplatnil reklamáciu. 

12. Kupujúci má po uplynutí lehoty na vybavenie reklamácie od zmluvy odstúpiť.

13. Kupujúci/spotrebiteľ má právo pre nedodržanie zákonnej lehoty na vybavenie reklamácie, podať podnet na vykonanie kontroly na príslušný Ústredný inšpektorát SOI , resp. inšpektorát pre daný kraj. Všetky konkrétne informácie nájde na webovej stránke: https://www.soi.sk/sk/Kontakt.soi

14. Keďže žiadny právny predpis neukladá kupujúcemu povinnosť, 

a) aby si odkladal originál obalu, ani 

b) aby ho predložil pri reklamácii tovaru s vadou/vadami a zároveň

c) nedáva ani právo predávajúceho, požadovať od kupujúceho pri reklamácii predloženie pôvodného obalu, 

d) predávajúci nie je oprávnený žiadať, aby tovar na reklamáciu bol kupujúcim prinesený v pôvodnom obale.

 

Článok VII 

Dĺžka záručnej doby

1. V zmysle ustanovenia § 620 ods. 1 OZ je záručná doba 24 mesiacov. Na obale každého jednotlivého tovaru je vyznačený dátum spotreby, záručná doba sa pred týmto dátumom nekončí.

2. Záručná doba začína plynúť odo dňa prevzatia tovaru kupujúcim. 

3. Uvedené ustanovenie v bode 1. tohto Článku reklamačného poriadku sa výlučne vzťahuje na spotrebiteľské zmluvy medzi predávajúci a spotrebiteľom.

4. Predávajúci je osoba, ktorá pri uzatváraní a plnení spotrebiteľskej zmluvy koná v rámci predmetu svojej obchodnej alebo inej podnikateľskej činnosti. Je identifikovaný v bode 1. Článku I OP. Kupujúci je definovaný v bode 4. a 5. Článku I OP, v bode 5. až 7. Článku II OP.

1) Zodpovednosť predávajúceho je objektívna, čo znamená, že predávajúci sa nemôže počas trvania záručnej doby tejto svojej zodpovednosti nijako zbaviť.

2) V prípade, že reklamácia je vybavená výmenou reklamovanej veci za novú vec, záručná doba začne plynúť znova od prevzatia novej veci. 

 

Článok VII

Záverečné ustanovenia

1. Tento reklamačný poriadok tvorí neoddeliteľnú súčasť kúpnej zmluvy uzatvorenej medzi predávajúcim a kupujúcim. Kúpna zmluva (ďalej ako „zmluva“) je uzavretá až doručením potvrdenia predávajúceho o výslovnom prijatí objednávky, odoslaného kupujúcemu, a to do 2 dní od doručenia objednávky.

2. Kúpna zmluva je  uzavretá záväzným akceptovaním návrhu na uzatvorenie zmluvy kupujúcim a predávajúcim, okamihom, kedy kupujúci vyplní a odošle formulár objednávky prostredníctvom internetového obchodu, umiestneného na webovej stránke www.herbatica.sk. 

3. Predávajúci si vyhradzuje právo na zmenu tohto reklamačného poriadku. Reklamačný poriadok je platný pre konkrétnu zmluvu, upravujúcu vzájomné práva a povinnosti medzi predávajúcim a kupujúcim, vyplývajúce z uzavretia zmluvy na diaľku výlučne prostredníctvom jedného alebo viacerých prostriedkov diaľkovej komunikácie, bez súčasnej fyzickej prítomnosti predávajúceho a kupujúceho využitím domény alori.sk.

4. Tento reklamačný poriadok platí po celý čas platnosti a účinnosti zmluvného vzťahu medzi zmluvnými stranami.

5. Práva a povinnosti predávajúceho a kupujúceho neupravené v tomto reklamačnom poriadku, sa spravujú príslušnými ustanoveniami zmluvy, obchodnými podmienkami a ďalšími príslušnými právnymi predpismi Slovenskej republiky, ktorými sa riadi obchodný vzťah mimo prevádzkových priestorov predávajúceho prostredníctvom internetového obchodu umiestneného na webovej stránke www.herbatica.sk.

Formuláre na stiahnutie:

 Reklamačný formulár/Fyzická osoba

Reklamačný formulár/Právnická osoba

 

Tento reklamačný poriadok je platný od 12.3. 2021.